Algemene Voorwaarden

Vivaldi Notarissen Almere is een handelsnaam van PVM notarissen B.V.

1. Rechtsvorm PVM notarissen B.V.

PVM notarissen B.V. is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, ingeschreven in het handelsregister met nummer: 57602646. Indien in het navolgende over “PVM notarissen” wordt gesproken dan wordt daarmee PVM notarissen B.V. bedoeld.

2. Toepasselijkheid algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, van toepassing op alle overeenkomsten tussen PVM notarissen en de cliënt, waaronder de overeenkomst van opdracht, en op alle daarmee samenhangende verplichtingen c.q. daaruit voortvloeiende vervolgopdrachten. Alle personen die bij de uitvoering van de overeenkomst zijn ingeschakeld kunnen een beroep op deze voorwaarden doen, inclusief vroegere medewerkers met inbegrip van hun eventuele erfgenamen indien zij aansprakelijk worden gehouden nadat zij het kantoor van PVM notarissen hebben verlaten.

Toepasselijkheid van de voorwaarden van de cliënt wordt uitgesloten.

3. Totstandkoming overeenkomst

Een overeenkomst komt pas tot stand nadat de opdracht door PVM notarissen is aanvaard. Ten aanzien van de totstandkoming van een overeenkomst kan PVM notarissen alleen worden vertegenwoordigd door aan haar verbonden (kandidaat-/toegevoegd) notarissen en door medewerkers krachtens schriftelijke volmacht.

4. Contractspartij is PVM notarissen; reikwijdte gegeven opdracht

a. Alle opdrachten van cliënten gelden als uitsluitend aan PVM notarissen gegeven, ook indien verzocht c.q. afgesproken is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De cliënt stemt ermee in dat PVM notarissen de overeenkomst onder haar verantwoordelijkheid zo nodig laat uitvoeren door derden. De werking van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 Burgerlijk Wetboek wordt uitgesloten.

b. De opdracht van de cliënt aan PVM notarissen houdt mede de bevoegdheid in om namens de cliënt overeenkomsten met derden c.q. hulppersonen te sluiten.

5. Declaratie en betaling

a. Tenzij anders is overeengekomen wordt voor de werkzaamheden honorarium in rekening gebracht, vermeerderd met verschotten, kantoorkosten en omzetbelasting. Onder honorarium wordt verstaan de financiële vergoeding (tijdevenredig of anderszins), exclusief verschotten en kantoorkosten, die PVM notarissen voor de uitvoering van de overeenkomst met de cliënt is overeengekomen, of die voor de betreffende werkzaamheden geldt. Onder verschotten worden verstaan de kosten die PVM notarissen in het belang van de uitvoering van de overeenkomst maakt. Onder kantoorkosten wordt verstaan de vaste opslag op het honorarium, ter bestrijding van de kosten van kantoorfaciliteiten.

b. PVM notarissen heeft het recht aanspraak te maken op betaling van haar declaratie, voorafgaand aan het verrichten van de afgesproken dienst. Tevens heeft zij het recht werkzaamheden tussentijds in rekening te brengen, alsmede het recht om van de cliënt een voorschotbetaling te verlangen, welk voorschot wordt verrekend met de laatste declaratie. Werkzaamheden kunnen worden opgeschort als het voorschot of enige andere opeisbare declaratie niet wordt betaald, met uitsluiting van iedere aansprakelijkheid van PVM notarissen voor schade die daardoor mocht ontstaan.

c. PVM notarissen heeft het recht het tijdevenredig honorarium jaarlijks aan te passen conform de door haar vastgestelde (uur-)tarieven. Indien sprake is van een verhoging van de tarieven binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst heeft die cliënt, die tevens consument in de zin der wet is, het recht de overeenkomst (voor de toekomst) te ontbinden, echter zonder dat die cliënt alsdan recht heeft op schadevergoeding. Van dit recht dient dan wel gebruik gemaakt te zijn binnen één maand na ontvangst van de eerste declaratie na verhoging van de tarieven, bij gebreke waarvan die cliënt geacht wordt het nieuwe tarief te hebben aanvaard. Ingeval van ontbinding is die cliënt uiteraard wel de al bestede tijd en gemaakte kosten – dit tegen het oude tarief – verschuldigd.

d. Betaling dient plaats te vinden binnen veertien dagen na factuurdatum, bij gebreke waarvan de cliënt van rechtswege, zonder verdere ingebrekestelling, in verzuim is en wettelijke rente verschuldigd is. Dit is derhalve een vervaltermijn. Alleen betaling door overmaking op één van de ten name van PVM notarissen gestelde kwaliteits-, bank- of girorekeningen, dan wel betaling in contanten (tot het in het notariaat ter zake aanvaarde/bepaalde maximum, het eventueel meerdere zal alsnog op één van de voornoemde rekeningen betaald moeten worden) tegen behoorlijk bewijs van voldoening leidt tot kwijting van de cliënt.

e. Indien de cliënt in verzuim is en PVM notarissen incassomaatregelen treft, komen alle daaraan verbonden kosten, zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke, voor rekening van de cliënt. De buitengerechtelijke kosten bedragen de werkelijk te maken kosten, althans minimaal vijftien procent van het openstaande bedrag; bij een consument-cliënt gelden m.b.t. buitengerechtelijke kosten de wettelijk vastgestelde percentages.

f. Indien de cliënt een consument is dan zal PVM notarissen de cliënt ingeval van te late betaling nog een laatste kans geven om alsnog binnen 14 dagen te betalen. Wel is de cliënt dan al de wettelijke rente verschuldigd.

g. Over geldbedragen die zijn gestort op de kwaliteitsrekening van PVM notarissen (zoals een waarborgsom, een depotbedrag of nalatenschapsgelden), wordt door PVM notarissen een rente vergoed. De rente wordt vergoed aan de cliënt aan wie het geldbedrag wordt uitgekeerd. Deze rente is gelijk aan de rente die PVM notarissen over het geldbedrag ontvangt. De rente wordt uitgekeerd samen met het geldbedrag. PVM notarissen vergoedt geen rente als het geldbedrag korter dan vijf werkdagen wordt gehouden. Als PVM notarissen geen rente ontvangt over het geldbedrag dat op zijn kwaliteitsrekening is betaald, maar in plaats daarvan rente moet betalen (‘negatieve rente’), moet de betreffende cliënt deze rente en de administratiekosten die PVM notarissen in verband hiermee maakt aan PVM notarissen vergoeden.

6. Aansprakelijkheid

a. De aansprakelijkheid van PVM notarissen, of van diegenen die voor haar werkzaam zijn of werkzaam zijn geweest (al dan niet als werknemer), is steeds beperkt tot het bedrag waarop de beroepsaansprakelijkheidsverzekering in een voorkomend geval aanspraak geeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico van die verzekering. Indien en voor zover er geen dekking en/of uitbetaling is onder de genoemde verzekering, om welke reden dan ook, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag overeenkomend met eenmaal het gedeclareerde honorarium voor de opdracht waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit, echter met een maximum van € 10.000,=. Desgevraagd worden over de (dekking onder de) door PVM notarissen gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering(en) inlichtingen verschaft.

b. PVM notarissen is voor tekortkomingen van door haar ingeschakelde derden, waaronder hulppersonen, of voor het niet goed functioneren van door haar bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikte c.q. geraadpleegde middelen (zoals software, registers etc.) niet aansprakelijk. Voor zover PVM notarissen om wat voor reden dan ook wel daarvoor aansprakelijk mocht zijn, geldt ook hier de sub a genoemde aansprakelijkheidsbeperking.

c. Een vordering tot schadevergoeding vervalt indien deze niet binnen één jaar nadat de schade is ontdekt of redelijkerwijs ontdekt had kunnen worden bij de bevoegde rechter aanhangig is gemaakt. Voor zover een vervaltermijn niet mogelijk is, geldt een verkorte verjaringstermijn van één jaar.

d. Onder PVM notarissen wordt verstaan PVM notarissen en – zowel gezamenlijk als ieder afzonderlijk – de aan PVM notarissen verbonden (rechts-)personen die door haar bij de uitvoering van de overeenkomst worden ingeschakeld.

7. Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme

PVM notarissen is op grond van wetgeving verplicht de identiteit van cliënten vast te stellen. Een groot deel van de dienstverlening van PVM notarissen valt onder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. In verband hiermee kan PVM notarissen verplicht zijn om (rechts)handelingen met een ongebruikelijk karakter te melden bij de Financial Intelligence Unit – Nederland (FIU-NL). Volgens de wet mag PVM notarissen haar opdrachtgever niet van een dergelijke melding op de hoogte brengen. Met het verstrekken van de opdracht verklaart de opdrachtgever zich hiermee, voor zover nodig, akkoord.

8. Geschillen

Op de overeenkomst en daarmee samenhangende verplichtingen is Nederlands recht van toepassing. Op de dienstverlening van PVM notarissen is voorts de klachten- en geschillenregeling notariaat van toepassing. De cliënt stemt hiermee in. De klachten- en geschillenregeling is te raadplegen op www.knb.nl en www.degeschillencommissie.nl. Ingeval er toch sprake is van een mogelijkheid om de burgerlijke rechter in te schakelen dan zal het geschil worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Almere, tenzij de wet of het toepasselijke internationale recht deze forumkeuze niet toelaat.

9. Communicatie

De cliënt verleent toestemming om bij de communicatie gebruik te maken van moderne communicatiemiddelen zoals mobiele telefoon, email, sms, internet etc.

10. Opzegging

Zowel de cliënt als PVM notarissen is bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen zonder dat er schadeplichtigheid ontstaat. PVM notarissen heeft alsdan recht op betaling van de tot dan toe verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten.

11. Vertalingen

Wanneer een vertaling afwijkt van de Nederlandse tekst van deze voorwaarden dan prevaleert de Nederlandse tekst.