Algemene voorwaarden

0. Vivaldi Notarissen

Vivaldi Notarissen Alkmaar is een handelsnaam van Actus Notarissen.

1. Naamloze vennootschap
Actus Notarissen N.V. (hierna “Actus”) is een naamloze vennootschap naar Nederlands recht, gevestigd te Amsterdam, die zich ten doel stelt het notariaat te beoefenen. Een lijst van de aandeelhouders in Actus, althans van de personen die aandelen in Actus via hun respectieve houdstermaatschappijen houden -welke personen conform internationaal gebruik ook wel als “partners” worden aangeduid- wordt op verzoek toegezonden.
Actus is ingeschreven in het handelsregister onder nummer 34303539.

2. Werkingsgebied van de algemene voorwaarden van Actus
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden verricht of te verrichten door of namens Actus en op alle rechtsverhoudingen van Actus met derden.
De toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden, zoals die van de opdrachtgever, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.2 De bepalingen en voorwaarden, opgenomen in deze algemene voorwaarden, zijn mede gemaakt en bedongen voor en ten behoeve van de bestuurders en aandeelhouders van Actus, de bestuurders van die aandeelhouders en alle personen die voor Actus werkzaam zijn of waren, hetzij als partner, werknemer, adviseur, derde-opdrachtnemer, hetzij in enige andere hoedanigheid.
2.3 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden bedoeld onder 2.1 waartoe de opdracht is verleend na de datum van deponering als aan het slot van deze algemene voorwaarden vermeld. Op eerder van kracht geweest zijnde algemene voorwaarden van Actus kan voor werkzaamheden bedoeld in de vorige volzin geen beroep meer worden gedaan.

3. Opdrachtnemer en derden
3.1 Actus is de enige opdrachtnemer van alle werkzaamheden. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Actus. Dit geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaald persoon wordt uitgevoerd. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW is uitdrukkelijk uitgesloten.
3.2 De uitvoering van aan Actus verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Tenzij Actus daarmee vooraf schriftelijk heeft ingestemd, worden door Actus aan de opdrachtgever gegeven adviezen niet aan derden verstrekt of ter inzage gegeven. Derden kunnen aan de uitvoering van de voor de opdrachtgever gegeven werkzaamheden geen rechten ontlenen.

4. Inschakeling van derden
4.1 Indien in verband met de aan Actus opgedragen werkzaamheden derden dienen te worden ingeschakeld, zal Actus, indien en voor zover mogelijk, vooraf overleggen met de opdrachtgever en Actus zal de nodige zorgvuldigheid bij de selectie van deze derden-opdrachtnemers in acht nemen.
Actus is niet aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen van een dergelijke derde partij in de uitvoering van zijn diensten. Actus heeft het recht, een beperking van aansprakelijkheid die een dergelijke derde partij mocht hebben bedongen, namens de opdrachtgever te aanvaarden.
4.2 Opdrachtgevers die gebruik maken van diensten die door Actus onder het label Actus Nederland of Vivaldi Notarissen worden uitgevoerd in samenwerking met andere daartoe door Actus aangezochte notariskantoren, zijn gehouden aan de in de betreffende samenwerking overeengekomen werkwijzen en communicatiestructuren. Overleg als bedoeld onder 4.1 is dan niet nodig.
4.3 Opdrachtgevers stemmen er mee in dat Actus aan de onder 4.1 bedoelde derden en aan de onder 4.2 bedoelde andere notariskantoren die informatie verstrekt welke nodig is voor de juiste en tijdige totstandkoming van de opgedragen dienst. In dit kader zullen ook persoonlijke gegevens ter kennis worden gebracht van bedoelde derden en/of bedoelde samenwerkende notariskantoren.
4.4 Actus verstrekt de informatie bedoeld onder 4.3 uitsluitend ten behoeve van de opgedragen dienstverlening.
Opdrachtgevers stemmen er mee in dat Actus en de onder 4.1 bedoelde derden en de onder 4.2 bedoelde andere notariskantoren ten behoeve van de in dit lid bedoelde informatieverstrekking (mede) gebruik maken van elektronische communicatiemiddelen.

5. Limitering aansprakelijkheid
5.1 Iedere aansprakelijkheid van Actus voor werkzaamheden verricht of te verrichten door of namens Actus of anderszins verband houdend met een aan Actus verstrekte opdracht, is beperkt tot het bedrag waarop in het betreffende geval uit hoofde van de door Actus gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering(en) aanspraak bestaat, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat in het betreffende geval op grond van de voorwaarden van die verzekering(en) voor rekening van Actus komt.
Desgevraagd worden over de (dekking onder de) door Actus gesloten beroepsaansprake-lijkheidsverzekering(en) inlichtingen verschaft.
Onder aansprakelijkheid voor verrichte of te verrichten werkzaamheden wordt mede verstaan aansprakelijkheid wegens dienstweigering.
5.2 Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de in 5.1 bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot driemaal het door Actus in de desbetreffende zaak in het desbetreffende kalenderjaar in rekening gebrachte bedrag, tot een maximum van
€ 10.000,00.
5.3 In afwijking van het bepaalde onder 5.1 en 5.2 is ter zake van de navolgende werkzaamheden/dienstverlening -buiten het geval van opzet of grove schuld- iedere beroepsaansprakelijkheid van Actus uitgesloten, ongeacht of en zo ja tot welk bedrag door Actus een uitkering krachtens beroepsaansprakelijkheid kan of had kunnen worden verkregen:
– het verstrekken van (onbetaalde) algemene adviezen aan het publiek via de Actus Telefoonservice;
– het verstrekken van (onbetaalde) algemene adviezen aan het publiek via de Actus Notaris-chat;
– het op andere wijze verstrekken van (onbetaalde) algemene adviezen aan het publiek;
– dienstverlening door Actus (al dan niet door haar business unit Actus Nederland en/of onder haar label Vivaldi Notarissen) aan andere notariskantoren met wie zij daartoe een overeenkomst heeft gesloten;
– elektronische dienstverlening, indien opdrachtgever zich niet houdt aan de voorschriften opgenomen in artikel 10 en/of verdere voorschriften ter zake en de schade hierin mede haar oorzaak vindt.
5.4 Elke vordering jegens Actus of jegens de onder 2 bedoelde (rechts-)personen verjaart 12 maanden nadat de gelaedeerde partij op de hoogte was of behoorde te zijn van het schadetoebrengend feit.

6. Vrijwaring
Behoudens in geval van opzet of grove schuld aan de zijde van Actus, vrijwaart de opdrachtgever Actus voor en tegen, en zal de opdrachtgever Actus schadeloos stellen ter zake van, alle vorderingen, aanspraken en rechtsvorderingen die een derde op enig tijdstip op Actus mocht hebben of jegens Actus mocht instellen en die direct of indirect voortvloeien uit- of verband houden met de werkzaamheden of diensten verricht of te verrichten door Actus voor de opdrachtgever of die anderszins verband houden met de opdracht van de opdrachtgever aan Actus, daaronder mede begrepen schade, kosten en uitgaven die Actus lijdt of maakt in verband met een dergelijke vordering, aanspraak of rechtsvordering.

7. Honorarium, verschotten en kantoorkosten
7.1 De opdrachtgever is aan Actus honorarium verschuldigd dat wordt berekend op basis van het aantal bestede uren vermenigvuldigd met de toepasselijke uurtarieven zoals deze van tijd tot tijd door Actus worden vastgesteld. De hoogte van deze tarieven kan tijdens de opdracht wijzigen.
7.2 In afwijking van het bepaalde onder 7.1. geldt het volgende:
– Indien een gebruikelijk vast kantoortarief van toepassing is, is dit tarief door opdrachtgever verschuldigd.
– Indien een modulair opgebouwd tarief van toepassing is, is de opdrachtgever het tarief verschuldigd dat geldt voor de betreffende van toepassing zijnde modules.
– Indien voor werkzaamheden offertes zijn afgegeven, is Actus bevoegd voor extra werkzaamheden die niet bekend waren op het moment van het geven van de opdracht, op basis van gemaakte uren te declareren. Dit kan ook indien vertragingen ontstaan in aanlevering van stukken en gegevens door opdrachtgever of derden. Actus zal dit in voorkomend geval tijdig aan opdrachtgever melden.
7.3.1 Naast het honorarium is de opdrachtgever aan Actus verschuldigd de verschotten die Actus ten behoeve van de opdrachtgever betaalt en een vergoeding voor vaste kantoorkosten (zoals porti, telefoon, fax en fotokopieën) die op een percentage van het honorarium wordt vastgesteld.
7.3.2 Kosten die derden ter zake een rechtshandeling in rekening brengen (zoals kadasterkosten, andere kosten verband houdend met elektronische informatie-uitwisseling, leges, griffierechten en dergelijke) worden te allen tijde naar het werkelijk verschuldigde bedrag doorbelast aan de opdrachtgever. Wijziging in deze bedragen tijdens de uitvoering van de opdracht worden één op één doorbelast.
7.3.3 Wijzigingen in het percentage van de verschuldigde omzetbelasting worden te allen tijde doorberekend.
7.4 Alle verschuldigde bedragen worden vermeerderd met de daarover verschuldigde omzetbelasting tegen het geldende tarief.
7.5 Indien sprake is van een voorschot, wordt dit verrekend met de laatste declaratie uit hoofde van de opdracht. Na afloop van de opdracht wordt de opdrachtgever geacht de juistheid van de declaratie te hebben aanvaard, tenzij de opdrachtgever voordien schriftelijk bezwaar heeft gemaakt.
7.6 Actus is tevens bevoegd kosten en honorarium in rekening te brengen indien zich een van de navolgende situaties voordoet:
a. betekening aan Actus van exploit(en) en/of correspondentie afkomstig van- of namens een partij in een bij een notaris verbonden aan Actus verleden notariële akte, waarbij het/de betreffende exploit(en)/correspondentie wordt/worden uitgebracht/verzonden gericht aan een andere partij in die akte en waarbij deze worden uitgebracht bij -dan wel gezonden aan de door de wederpartij bij de notaris gekozen woonplaats;
de kosten en het honorarium voor de hiermee verband houdende en de hieruit voortvloeiende werkzaamheden worden in dat geval in rekening gebracht bij de perso(o)n(en) in wiens opdracht het exploit wordt uitgebracht dan wel in wiens opdracht de correspondentie wordt betekend;
b. betekening aan haar van exploit(en) en/of correspondentie afkomstig van- of namens een derde waarbij het/de betreffende exploit(en)/correspondentie wordt/worden uitgebracht/verzonden gericht aan een partij in een bij een notaris verbonden aan Actus verleden notariële akte;
de kosten en het honorarium voor de hiermee verband houdende en de hieruit voortvloeiende werkzaamheden worden in dat geval in rekening gebracht bij de perso(o)n(en) aan wie het exploit wordt uitgebracht, dan wel aan wie de correspondentie is gericht of wordt betekend;
c. verzoeken tot afgifte van een afschrift en/of grosse van een akte of duplicaat van onder Actus berustende documenten, waaronder uitdrukkelijk begrepen nota’s en declaraties;
de kosten en het honorarium voor de hiermee verband houdende en de hieruit voortvloeiende werkzaamheden worden in dat geval in rekening gebracht bij de verzoeker.
7.7 De kosten bedoeld onder 7.6 worden gesteld op de kantoortarieven zoals die van tijd tot tijd door Actus worden vastgesteld of anders conform het bepaalde onder 7.1
7.8 Het staat de notaris vrij om werkzaamheden die naar het oordeel van Actus enig uitstel dulden, uit te stellen totdat de kosten zijn betaald.
7.9 Indien op verzoek van opdrachtgever de factuur wordt gesteld ten name van een derde, zoals een op te richten rechtspersoon, ontslaat dit opdrachtgever niet van zijn eigen gehoudenheid tot betaling daarvan. In geval van mede-opdrachtgeverschap is opdrachtgever naast de mede-opdrachtgever hoofdelijk tot betaling verbonden.

8. Betaaltermijnen declaraties
8.1 Declaraties die betrekking hebben op bepaalde concrete akten (zoals akten van levering, hypotheekakten, erfpachtuitgiften, splitsingen in appartementsrechten, levering van aandelen en dergelijke) waarbij het gebruikelijk is dat deze declaraties vooraf worden betaald, dienen uiterlijk ter gelegenheid van het verlijden van de betreffende akte te zijn voldaan, indien geen eerdere betaling is overeengekomen.
8.2. Indien sprake is van voortdurende opdrachten, zoals het afwikkelen van een nalatenschap of een verdeling na echtscheiding, is Actus bevoegd op maandbasis achteraf te declareren ter zake van de verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten.
8.3 Declaraties van Actus -anders dan bedoeld onder 8.1- moeten binnen veertien (14) dagen na de factuurdatum worden betaald.
8.4 Bij gebreke van tijdige betaling heeft Actus het recht, de wettelijke rente over het onbetaalde bedrag in rekening te brengen vanaf de vijftiende (15e) dag na de factuurdatum.

9. Rentevergoeding
9.1 Over gelden die aan Actus zijn toevertrouwd wordt over de periode dat daarover door het kantoor rente wordt ontvangen, aan degene te wiens behoeve die gelden worden bewaard een door Actus van tijd tot tijd vast te stellen marktconforme rente vergoed. Op de rentevergoeding en de uitzonderingen zijn van toepassing de voorschriften opgenomen in de artikelen 4 tot en met 7 van de Regeling op het Notarisambt, vastgesteld door de Minister van Veiligheid en Justitie de dato 11 december 2012, Staatscourant 2012, 26483, zoals deze nadien eventueel mochten zijn gewijzigd.

9.2 Indien over gelden die aan Actus zijn toevertrouwd door de betreffende financiële instelling negatieve rente in rekening wordt gebracht, wordt over de periode dat daarover negatieve rente wordt berekend aan degene te wiens behoeve die gelden worden bewaard een door Actus van tijd tot tijd vast te stellen marktconforme rentevergoeding in rekening gebracht. Deze rentevergoeding zal door Actus kunnen worden verrekend met het aan degene te wiens behoeve die gelden worden bewaard toekomende bedrag.
Actus is bevoegd om in plaats van de in de vorige twee zinnen bedoelde rentevergoeding een door Actus vast te stellen vast bedrag in rekening te brengen uit hoofde van kosten betalingsverkeer.

10. Depotregelingen
10.1 Het bepaalde in de volgende leden van dit artikel is van toepassing op:
– gelden die op een derdengeldenrekening van Actus in depot zijn gestort en waarvan door de notaris of diens waarnemer is vastgesteld dat tussen de bij de depotverhouding betrokken partijen (nog) geen of geen volledige overeenstemming bestaat omtrent de uitbetaling daarvan; en/of
– gelden die ingevolge de voor het notariaat geldende regelgeving bij de notaris in depot dienen te zijn gesteld.
10.2 Actus zal slechts in de hierna vermelde situaties tot uitbetaling van een tot een notarieel depot behorend bedrag aan een partij bij dat depot overgaan:
– indien zij een schriftelijke en in voorkomende gevallen gelijkluidende opdracht tot uitbetaling van alle bij het depot betrokken partijen heeft ontvangen; of
– na een rechterlijke uitspraak die in kracht van gewijsde is gegaan dan wel uitvoerbaar bij voorraad is verklaard en in dat geval overeenkomstig die uitspraak.
Belanghebbenden die bij een notarieel depot partij zijn, hebben in verband met het vorenstaande slechts een voorwaardelijke aanspraak jegens Actus en wel onder de opschortende voorwaarde dat – en in de mate waarin een bedrag een partij als rechthebbende uiteindelijk zal blijken toe te behoren.
10.3 Het in dit artikel bepaalde is van toepassing in alle gevallen waarin ofwel een depotakte of escrow-overeenkomst ontbreekt ofwel de depotakte of escrowovereenkomst niet voorziet in een naar het oordeel van de notaris duidelijke uitbetalingsregeling.

11. Bepalingen verband houdend met elektronisch (rechts)verkeer
11.1 Elektronische informatie heeft dezelfde juridische status als schriftelijke opdrachten, opgaven en mededelingen. De schriftelijke vastlegging of de schriftelijke reproductie van door Actus ontvangen elektronische informatie, levert tussen de cliënt en Actus volledig bewijs op, behoudens door de opdrachtgever geleverd tegenbewijs.
11.2 Actus is bevoegd ontwerpakten, correspondentie, afrekeningen en dergelijke per e-mail of op andere elektronische wijze aan opdrachtgever te doen toekomen, indien opdrachtgever zelf per e-mail of andere elektronische methode met Actus communiceert, dan wel opdrachtgever op andere wijze heeft kenbaar gemaakt met het gebruik hiervan in te stemmen.
11.3 Indien door of namens Actus met het oog op elektronische dienstverlening aan opdrachtgever, een beveiligingscode en/of wachtwoord wordt/worden verstrekt, geldt het volgende:
11.3.1 De beveiligingscode en het wachtwoord zijn strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. De opdrachtgever is ten aanzien van de hem toegekende beveiligingscode/wachtwoord verplicht geheimhouding ten opzichte van een ieder, daaronder mede begrepen familieleden, huisgenoten en gemachtigden, te betrachten. Indien hij enige aantekening van de beveiligingscode maakt, zal hij dat in zodanige vorm doen dat deze code niet voor derden herkenbaar is.
11.3.2 Indien de opdrachtgever weet of vermoedt dat zijn beveiligingscode/wachtwoord aan derden bekend is, dan wel door derden gebruikt wordt, is hij verplicht dit onverwijld aan Actus mede te delen.
11.3.3 Indien opdrachtgever via een beveiligingscode/wachtwoord in een beveiligde omgeving van een website van- of beheerd door Actus kan komen, dient opdrachtgever voortdurend te controleren of hij zich in deze beveiligde omgeving bevindt en blijft bevinden.
11.3.4 De opdrachtgever is niet gerechtigd om door Actus verstrekte beveiligings-code(s)/wachtwoord(en) te gebruiken of te laten gebruiken voor andere doeleinden dan voor het doel waarvoor deze zijn verleend.
11.3.5 De opdrachtgever zal alle instructies van Actus ter zake elektronische dienstverlening strikt opvolgen. Actus is te allen tijde gerechtigd om deze instructies te wijzigen en zal de opdrachtgever van dergelijke wijzigingen onverwijld in kennis stellen.
11.4 Indien de opdrachtgever gebruik wenst te maken van elektronische dienstverlening door Actus dient opdrachtgever zelf voor eigen rekening zorg te dagen voor de aanschaf van alle aansluitingen, (telecommunicatie)apparatuur en programmatuur die hiervoor noodzakelijk is danwel door Actus wordt voorgeschreven.
11.5 Actus is bevoegd om, uitsluitend ten behoeve van haar elektronische dienstverlening, informatie met betrekking tot het onder 11.4 bepaalde te registreren en te gebruiken. Indien terzake de voorschriften van de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing zijn, zal Actus deze in acht nemen.
11.6 Opdrachtgever is gehouden om de door Actus bekend gemaakte instructies met betrekking tot de onder 11.4 bedoelde goederen zorgvuldig na te komen.
11.7 Onverminderd hetgeen hiervoor onder 11.5 en 11.6 is bepaald, geldt ter zake de elektronische dienstverlening door Actus, voorts het volgende:
Actus is nimmer aansprakelijk voor:
– schade, van welke aard ook, die de opdrachtgever lijdt ten gevolge van een onjuistheid in, verminking van- of vertraging in de door de opdrachtgever aan Actus gegeven elektronische informatie, ten gevolge van onbevoegde kennisneming, wijziging en/of verzending hiervan;
– schade, van welke aard ook, als gevolg van het niet beschikbaar zijn van de elektronische dienstverlening, evenals als gevolg van onjuiste, niet actuele of onvolledige informatie en/of berekeningen, tenzij de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Actus;
– schade, van welke aard ook, die de opdrachtgever lijdt ten gevolge van een onjuistheid in-, verminking van-, vertraging in elektronische informatie die door derden (zoals het Kadaster, de Gemeentelijke Basis Administratie, het Centraal Testamenten Register, het Verificatie Identificatie Systeem, het Insolventieregister, het Curateleregister, het Boedelregister en andere elektronische registers en bestanden) aan Actus dient te worden verstrekt ten behoeve van haar dienstverlening;
– schade, van welke aard ook, die de opdrachtgever lijdt ten gevolge van storingen in (telecommunicatie)apparatuur en programmatuur van de opdrachtgever;
– schade, van welke aard ook, als gevolg van een handelen of nalaten van de opdrachtgever in strijd met het bepaalde in dit artikel 11;
– schade als gevolg van diefstal, vermissing, misbruik, beschadiging, tenietgaan en het niet of gebrekkig functioneren van een beveiligingsmiddel;
– schade, van welke aard ook, als gevolg van het niet opvolgen van de door Actus gegeven instructies.
11.8 Actus is geen partij bij de tussen de opdrachtgever en diens aanbieders van internet- en telecommunicatiediensten gesloten of nog te sluiten overeenkomst(en). Alle kosten van toegang tot en gebruik van de door die aanbieders te leveren diensten zijn voor rekening van de opdrachtgever.
11.9. Zowel de opdrachtgever als Actus kunnen te allen tijde de elektronische dienstverlening schriftelijk opzeggen. Actus is te allen tijde gerechtigd elektronische dienstverlening met onmiddellijke ingang te wijzigen, op te schorten dan wel te beëindigen, indien naar haar oordeel verdere voortzetting van deze dienstverlening niet van Actus kan worden gevergd, zonder tot enige schadevergoeding ter zake gehouden te zijn.
Na beëindiging van de elektronische dienstverlening is de opdrachtgever verplicht onverwijld alle door Actus verstrekte beveiligingsmiddelen te retourneren.
11.10. De bepalingen onder 11 zijn van overeenkomstige toepassing in de relatie tussen Actus en de onder 4.1 bedoelde derden en/of de onder 4.2 bedoelde andere notariskantoren, alsmede in de relatie tussen Actus en intermediairs (zoals bijvoorbeeld makelaars en hypotheekadviseurs).

12. Cessie- /verpanding
Een vordering op Actus en/of een (rechts-)persoon als bedoeld onder 2.2 kan geen voorwerp zijn van een cessie en/of een verpanding.

13. Vernietiging oude dossiers
Actus en de betrokken notaris hebben het recht om eventuele fysieke dossiers met alle zich daarin bevindende stukken, waaronder begrepen stukken toebehorende aan- of opgesteld door opdrachtgever of derden, zodra na het sluiten van het betreffende dossier door de betreffende behandelaar of notaris van Actus tien (10) jaar zijn verstreken, zonder verdere aankondiging uit de archieven te verwijderen en te vernietigen.
Dossiers en stukken kunnen door Actus ook uitsluitend in elektronische vorm worden bewaard. In dat geval is de in de vorige zin genoemde tienjarige bewaartermijn van toepassing op de betreffende digitale bestanden.

14. Toepasselijk recht
De rechtsverhouding tussen Actus en de opdrachtgever of andere derde wordt beheerst door en is onderworpen aan Nederlands recht.

15. Geschillen
15.1 Op de dienstverlening door Actus is de klachten- en geschillenregeling notariaat van toepassing. Zie ook www.knb.nl en www.degeschillencommissie.nl.
15.2 Alle geschillen die voortvloeien uit- of verband houden met
(i) de door of namens Actus verrichte of aan haar opgedragen werkzaamheden en/of
(ii) de rechtsverhouding met de opdrachtgever of andere derde,
en welke niet zijn onderworpen aan de onder 15.1 bedoelde geschillenregeling,
zijn onderworpen aan de exclusieve rechtsmacht van, en worden uitsluitend beslist door-, de bevoegde rechter te Amsterdam, onverminderd het recht van hoger beroep en beroep in cassatie.

16. Taal
Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse taal, in de Engelse taal en in de Turkse taal.
In geval van een verschil of tegenstrijdigheid tussen de Nederlandse tekst; de Engelse tekst en/of de Turkse tekst van deze algemene voorwaarden of een verschil in de interpretatie daarvan, prevaleren de algemene voorwaarden opgesteld in de Nederlandse taal.

Heerhugowaard, 3 maart 2020.
Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank Alkmaar op 12 maart 2020
onder nummer 7/2020.