Oprichten B.V.

Een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, ofwel een B.V., is een rechtspersoon en dus een persoon met eigen bezittingen en schulden.

Voor het oprichten van een B.V. zijn een oprichter, een bestuurder, een aandeelhouder en een startkapitaal van ten minste 1 cent nodig. Het is mogelijk dat één persoon de functies van oprichter, bestuurder en aandeelhouder uitvoert; het is ook mogelijk om met meerdere personen een B.V. op te richten (maar niet bij Vivaldi Notarissen). Het startkapitaal wordt aan de vennootschap voldaan.

U kunt alleen een B.V. laten oprichten bij Vivaldi Notarissen als u zelf de oprichter, de enige bestuurder en de enige aandeelhouder van de B.V. bent. In dat geval kan volstaan worden met korte statuten en zijn de kosten laag.

De aandeelhouders van een B.V. bezitten de hoogste macht, zij benoemen en ontslaan het bestuur van de B.V.. Het bestuur van de B.V. vormt de dagelijkse leiding en handelt namens de B.V. Het kapitaal van de B.V. is verdeeld in aandelen en deze aandelen staan op naam van de aandeelhouders. Jaarlijks is de vennootschap verplicht om jaarstukken bij de Kamer van Koophandel in te leveren.

Voordat u een B.V. opricht kunt u een eenmanszaak hebben. Die eenmanszaak kunt u eventueel bij de Kamer van Koophandel registreren als een B.V. in oprichting (B.V. i.o.). Als eigenaar van de eenmanszaak bent u aansprakelijk voor eventuele bedrijfsschulden.

Indien u met meerdere personen een B.V. wilt oprichten, is het verstandig om vooraf met de notaris te praten over de gewenste statuten zodat deze op maat in de akte van oprichting kunnen worden opgenomen.

Daarnaast is het vaak zinvol als iedere participant eerst een eigen holding opricht; ook daarover kan de notaris u adviseren.

Verkrijgbaar bij de volgende vestigingen

DISCLAIMER
Hoewel de website van Vivaldi Notarissen met de grootste zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaardt Vivaldi Notarissen geen enkele aansprakelijkheid voor onvolledigheid of onjuistheid, noch voor de gevolgen daarvan. De website is bedoeld voor cliënten en andere belangstellenden. Het is verboden zonder toestemming van Vivaldi Notarissen informatie van deze website aan derden ter beschikking te stellen of anderszins te (doen) exploiteren.
This website stores some user agent data. These data are used to provide a more personalized experience and to track your whereabouts around our website in compliance with the European General Data Protection Regulation. If you decide to opt-out of any future tracking, a cookie will be set up in your browser to remember this choice for one year. I Agree, Deny
570